Čo sa udialo s Lepším svetom od 01.01.2018

K 31.12.2017 Lepší svet n.o. požiadala Bratislavský samosprávny kraj o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a začala realizovať ozdravné procesy potrebné na udržanie svojej existencie. V organizácii sme sa rozhodli zmeniť náplň svojej činnosti. Z neudržateľných sociálnych služieb sme sa preorientovali na zabezpečovanie množstva alternatívnych spôsobov pomoci a aktivít pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením formou sociálneho nájomného bývania, krúžkových činností, zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v chránených dielňach, realizácii množstva pobytových aktivít, kultúrno spoločenských aktivít, vzdelávacích aktivít a realizácii supervízií pre rôzne zariadenia sociálnych služieb ako pomoci ich zamestnancom ako aj zvyšovaniu kvality sociálnych služieb poskytovaných týmito subjektami, pri ktorej využívame svoje dlhoročné skúsenosti z poskytovania sociálnych služieb. V priebehu roku 2018 sme sa popasovali so zmenou štatútu organizácie, ako aj zmenami v orgánoch a celom chode organizácie, ktorú sme z veľkého zariadenia sociálnych služieb prerobili na veľkú alternatívnu organizáciu so zameraním na pomoc tým istým osobám, ktorým sme v priebehu našej existencie poskytovali dlhoročné kvalitné sociálne služby, ocenené množstvom hodnotiteľov rôznych prestížnych ocenení, ktoré Lepší svet v priebehu svojej existencie získal. Zo zariadenia sociálnych služieb sme sa stali všeobecne prospešnou organizáciou zameranou na služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia zručností a návykov a zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Toto konkrétne realizujeme prostredníctvom organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí prostredníctvom našej Galérie ale aj Siene slávy so školiacou miestnosťou, kde organizujeme aj rôzne semináre, školenia a kurzy. V rámci svojej činnosti informujeme verejnosť o svojich aktivitách, ako aj možnostiach pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, realizujeme výskum týkajúci sa nami riešenej problematiky. Robíme analýzy, rozbory, spracovávame a realizujeme projekty na základe nami zistených skutočností o potrebách a ich špecifickom napĺňaní u našich klientov v krúžkových činnostiach. Na tieto projekty sa snažíme získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov a zvyšujeme kvalitu života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnávaním v našich chránených dielňach – v Galérii a ubytovni, v ktorých dokážu aj ľudia s mentálnym znevýhodnením úspešne realizovať pomocné práce na zabezpečovanie ich chodu, ktorý zabezpečuje finančnú udržateľnosť týchto projektov. Finančné prostriedky získavame zo zdrojov nášho sociálneho podnikania, prenájom ubytovne, prenájom umeleckých diel, predaj umeleckých diel, žiadosťami o sponzorskú pomoc a podporu. Ufinancovanie celého tohto projektu, do ktorého je zapojených zhruba 50 dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, je veľmi náročné a preto existujeme viac menej na dobrovoľníckej báze a zamestnávame iba časť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú zapojení v našich krúžkových aktivitách a sociálnom bývaní a k ním nevyhnutných pracovných asistentov, pod ktorých vedením sú títo schopní vykonávať zárobkovú činnosť. Manažment organizácie vykonáva svoju činnosť bez nároku na mzdu – dobrovoľnícky. Lepší svet n.o. je lídrom alternatívnych aktivít pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí nechcú poberať sociálne služby, ale chcú byť zapojení integračne do života bežnej väčšinovej spoločnosti prostredníctvom široko spektrálne zameraných krúžkov, prispôsobením špecifickosti ich prejavov ťažkého zdravotného postihnutia.

Ďakujeme za podporu ako aj dôveru všetkým sympatizantom a sponzorom organizácie, ktorí nám zostali verní aj po nekorektnej antikampani vedenej voči nášmu subjektu, ktorý sa až do súčasného obdobia musí brániť neprávostiam a negatívnym atakom zo strany subjektov, ktoré sa pokúšali našu organizáciu neprimeranými, nepravdivými a neodôvodnenými atakmi zlikvidovať, čo sa im však nepodarilo a Lepší svet aj napriek všetkému ďalej úspešne pokračuje vo svojej misii a našiel si cestu a iné spôsoby napĺňania svojich cieľov, pre ktoré bol v minulosti založený a to najmä z dôvodu, že o aktivity našej organizácie je neustále záujem zo strany ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj ich rodinných príslušníkov.

Ďakujeme za pomoc.