O NÁS

Benefično-predajná výstava Rudolfa Filu

Galéria Lepší svet n.o. v spolupráci s Občiansky združením Pavúčik pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia, ale aj všetkých, ktorí chcú pomôcť dobrej veci na benefično-predajnú výstavu diel osobitého maliara, majstra obrazového dialógu, Rudolfa Filu.

Výstava sa uskutoční od 15. júla 2020 do 15. septembra na Veži Kamzík a koná sa v rámci verejnej zbierky „Ži, aby iní boli šťastní“.

Kúpou diel podporíte rekonštrukciu bývalej historickej kúrie v Motešiciach a s ňou súvisiacich budov, ktoré chcú pretvoriť na dostupné nájomné bývanie pre ťažko zdravotne znevýhodnených a chránené dielne.

Výtvarník s veľkým srdcom František Guldan pomáha hendikepovaným

Benefičná výstava V Zlatom a striebornom pomôže ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

OZ Pavúčik v spolupráci s galériou Lepší svet n.o. v súčasnom období rozbiehajú sériu benefičných výstav a podujatí s cieľom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývalej historickej kúrie v Motešiciach a s ňou súvisiacich budov, ktoré chcú pretvoriť na dostupné nájomné bývanie pre ťažko zdravotne znevýhodnených a chránené dielne ponúkajúce wellness pobyty, penzión, reštauráciu, spoločenskú sálu s galériou a ďalšími komplementmi umožňujúcimi úspešné životné naplnenie a zmysluplnú prácu pre túto populáciu, ktorá je odkázaná na pomoc a podporu intaktnej spoločnosti, tak aby táto cieľová skupina bola čo najsebestačnejšia.

 

Prvou benefičnou akciou v mesiaci február je výstava významného slovenského výtvarníka a prvého ponovembrového riaditeľa Slovenskej národnej galérie Františka Guldana, ktorá sa uskutoční v priestoroch galérie Veže Kamzík – Bratislava – Koliba – Cesta na Kamzík 14 dňa 22.02.2020 o 17:00 hod.

Vernisáž bude naplnená bohatým programom ľudí s mentálnym znevýhodnením ako aj profesionálnych umelcov. Súčasťou bude aj malá recepcia s občerstvením. „Diela pochádzajú zo zbierok galérie Lepší svet, ktorá je chránenou dielňou a autor ich pre ňu vytvoril počas sympózií v rámci letných akadémií umenia v predchádzajúcich rokoch, na ktorých sa aktívne zúčastňoval a pracoval s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením aj na rozvoj ich výtvarného vyjadrovania a zároveň tvoril samostatné diela na podporu organizácie,“ hovorí pre náš portál zakladateľ neziskovej organizácie Lepší svet, Dušan Mikulec a dodáva: „Pán Guldan je človek, ktorý má veľké pochopenie a empatiu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vždy, keď mohol, nás podporil a ja si to nesmierne vážim, pretože v súčasnosti sa z našej spoločnosti vytráca ľudskosť a spolupatričnosť. Nerád by som generalizoval, ale faktom je, že čoraz menej ľudí má pochopenie pre hendikepovaných ľudí a najmä ich začlenenie do zdravej spoločnosti. Jedna vec je totiž teória, o ktorej sa tak často hovorí, druhá vec je prax. A práve to, že Fero Guldan k našim klientom prišiel, tvoril s nimi a bol s nimi v aktívnom kontakte, ma hreje pri srdci. Je to obdivuhodný človek.“

Výstava s názvom ,,V zlatom a striebornom“ potrvá od 22. februára 2020 do 15. apríla 2020 a všetky diela vystavované v rámci nej sú predajné. Celý výťažok z výstavy bude použitý na podporu vyššie spomínanej verejnej zbierky na podporu ľudí s mentálnym znevýhodnením.

 

Životopis Františka Guldana:
František Guldan sa narodil 25. 11. 1953 v Nitre. 1969-73 študoval na Strednej priemyselnej škole v Nitre, 1973-80 Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave, 1974-78 navštevoval maliarske kurzy akad. mal. Mariána Velbu. 1983-89 pracoval ako projektant stavebných rekonštrukcií a požiarnej ochrany v Bratislavskom stavebnom podniku. Dec. 1989 – jan. 1990 redaktor novín Verejnosť. Jan. 1990 – jún 1990 poverený vedením Slovenskej národnej galérie. Jún 1990 – apríl 1991 vedúci technického odboru Slovenskej národnej galérii. Od apríla 1991 pracuje ako výtvarník a publicista v slobodnom povolaní. Výtvarnej tvorbe sa venuje sústavne fakticky od stredoškolských štúdií. Do širšieho kultúrneho povedomia vstúpil v polovici sedemdesiatych rokov. Prvú samostatnú výstavu mal 1978 (SVŠT Bratislava). V tom čase sa zapojil do poloilegálnych výtvarných aktivít, súvisiacich s bratislavským ochranárskym hnutím. Z jeho projektov hodno spomenúť najmä skupinovú výstavu v podchode Domu umenia a na námestí SNP v Bratislave (1980, predčasne uzavretá). Ďalej periodické výstavy „zázračných krajín“ v bratislavských podchodoch a trhoviskách (1984-1985), ktoré boli takisto stíhané nepochopením a prenasledovaním oficiálnej moci, podobne ako výstavy vo výkladoch obchodného domu PRIOR a pasáži na Laurinskej ul. v Bratislave (1987-1988). Po 1989 už oficiálne vystavoval doma i v zahraničí. Súčasné obchodné renomé Františka Guldana vyplýva z vyššie uvedených výberových faktov jeho umeleckej biografie. Je považovaný za jednu z dôležitých výtvarných i ľudských osobností súčasného výtvarného diania. Napriek šírke jeho výtvarných záujmov, siahajúcej v poslednej dobe až k sochárskym prácam a svojským inštaláciám, zostáva jadrom jeho tvorivých aktivít komorná maľba. Od počiatkov čerpala zo vzdialeného poučenia lyrickou abstrakciou — gestickou maľbou, pričom sa zdôrazňoval najmä aspekt hravosti, nezámernosti výtvarného aktu. S tým súvisela aj originálna technológia Guldanovej maľby, ktorá sa okolo 1978 ustálila na špecifickom spôsobe maľovania, ktorý on sám nazval „patinovanou asamblážou“. V podstate ide o tvorbu akéhosi plastického reliéfu dispozíciou rozličných materiálov odlišných štrukturálnych kvalít. Tento základ potom prekrýval klasickou olejomaľbou, ktorú však podroboval riadenému prepaľovaniu ohňom. Tým vznikla — čiastočne náhodne a čiastočne moderovane — nová optická štruktúra, ktorú už len upravoval vytieraním toulénovou emulziou. A nakoniec prichádza najdôležitejší moment maliarovho umeleckého postupu: interpretuje takto získané abstraktné „pozadie“ „reálnym“ maliarskym motívom, najčastejšie jediným vysvetľujúcim predmetným alebo figurálnym znakom.

Zdroj: /aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/105-letna-aukcia-vytvarnych-diel-a-starozitnosti/guldan-frantisek

 

Druhá benefičná výstava

Od 27.02.2020 do 15.04.2020 sa uskutoční výstava v rámci verejnej zbierky OZ Pavúčik s názvom ,,Žiť, aby iní boli šťastní“ povolená pod číslom SVS-OVS2-2020/005490 v galérii Lepší svet na Jurigovom nám. č. 5 pod názvom Slovenské reálie, ktorá predstaví tvorbu najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov ale aj insitných umelcov a ľudových umelcov. Súčasťou výstavy budú obrazy od M. A. Bazovského, Kolomana Sokola, Vincenta Hložníka, Milana Gašpara, M. Laluhu, R. Sikoru, B. Z. Kuľhavého, C. Krčmára, J. Orenčáka, F. Guldana, I. Piačku, K. Vavrovej, …Z insitných a ľudových autorov to bude J. Považan, ukážky z Pozdišovskej keramiky, Modranskej keramiky, keramiky susedných krajín, na Slovensku vyrábané umelecké sklo a krištáľ. Všetky exponáty výstavy budú predajné s cieľom podpory verejnej zbierky na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením s cieľom rekonštrukcie bývalej kúrie v Motešiciach na nájomné bývanie a chránené dielne pre dospelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Väčšina exponátov bola darovaná priamo autormi alebo zberateľmi na humanitárne ciele galérii Lepší svet, ktorá úzko spolupracuje a podporuje aktivity OZ Pavúčik na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 27.02.2020 o 18:00 hod. v galérii Lepší svet na Jurigovom nám. č. 5 v Bratislave.

 

 

Lepšosvetko o.z., Šrobárova 184/7, 914 51 Trenčianske Teplice

Žiadosť o poukázanie 2% z dane

Občianske združenie Lepšosvetko sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, pre ktorých organizuje pobytové náučno-rekreačno-rehabilitačné aktivity na Slovensku i v zahraničí najmä v prímorských destináciách, ktoré sú pre týchto ľudí nevyhnuté hlavne zo zdravotného hľadiska, pretože svojím špeciálnym odborným programom napomáhajú k upevneniu zdravia a prevencii komplikácii priamo aj nepriamo vychádzajúcich z ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré naši kamaráti so stredným a ťažším stupňom mentálneho postihnutia zväčša majú kombinované s primárnou diagnózou. Na týchto aktivitách sa zúčastňuje multidisciplinárny odborný tím v zložení špeciálni pedagógovia, zdravotníci, sociálni pracovníci, psychoterapeuti, výtvarníci, odborníci na sociálnu legislatívu, ktorí špeciálne navolenými aktivitami pracujú s účastníkmi týchto pobytov, ktorými sú ľudia s mentálnym znevýhodnením a ich rodinní príslušníci, prípadne osobní asistenti alebo súvzťažné osoby. Cieľom týchto pobytových aktivít je aktivitami špeciálnym poradenstvom a intervenciami vykonávanými priamo týmito odborníkmi, zabezpečiť neustále skvalitňovanie života týchto odkázaných dospelých ľudí.

Občianske združenie Lepšosvetko je taktiež aj dobrovoľníckym a vzdelávacím centrom, ktoré ma akreditované kurzy ,,Predlekárskej prvej pomoci“ a realizuje odborné supervízie sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb a aj v iných pomáhajúcich občianskych združeniach či inštitúciách, ktoré o tieto služby majú záujem. Cieľom je zvyšovať odbornosť tímov, s čím súvisí aj kvalita poskytovania odborných aj ďalších činností v prospech odkázaných skupín, či jednotlivcov so znevýhodnením, ktorým sa tieto organizácie na rôznej báze venujú.

Lepšosvetko o.z. sa snaží o vybudovanie siete alternatívnych aktivít pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa integrácie dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením do bežného života väčšinovej spoločnosti. Jedná sa o poradenstvo pri vybudovaní neinštitucionalizovaného komunitného bývania, vytváranie pracovných príležitostí pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sú jednou z najobťažnejšie zamestnateľných skupín obyvateľstva v Slovenskej republike. Táto podpora je obzvlášť dôležitá z dôvodu reálnej neexistencie dostatočného počtu zariadení sociálnych služieb vo všeobecnosti, kde tisíce odkázaných spoluobčanov je ponechaných napospas životu bez pomoci štátu, ktorý sa nezaujíma o zabezpečenie týchto ľudí z dôvodu finančnej náročnosti a nerentability týchto aktivít, prečo sa zo systému sociálnych služieb snažia všemožnými opatreniami vytlačiť už aj existujúcich neverejných poskytovateľov týchto služieb, ktorých štátne ani verejné inštitúcie nechcú adekvátne financovať. Naše aktivity v tomto smere sú zamerané hlavne na dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sú sirotami a nemajú ďalších aktívnych príbuzných, ktorí by im v ich situácii a v obhajobe ich záujmov dokázali efektívne pomôcť, častokrát zvíťaziť aj nad  existujúcou byrokraciou príslušnej štátnej a verejnej správy a zároveň bez odbornej pomoci a poradenstva nie sú schopní si samostatne zabezpečiť svoje každodenné prežitie.

Naše občianske združenie mimo týchto hlavných aktivít realizuje množstvo kultúrno-spoločenských aktivít pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a ich rodiny a naše aktivity sú postavené čisto na dobrovoľníckej báze a sponzorských daroch od jednotlivcov a organizácii.

Preto Vás žiadame o poskytnutie 2% z daní, ktoré sú pre nás dôležitou zložkou rozpočtu, vďaka ktorému dokážeme pomáhať tým, ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

S úprimnou vďakou za ochotu pomôcť

 

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH

predseda Lepšosvetko o.z.

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

Lepší svet víťazom turnaja Gerulata CUP 2019

Lepší svet bol jednoznačným víťazom v pingpongovom turnajI! Lenka Dobrovodská sa umiestnila na 1. mieste, Romanka Sarkoziova získala na turnaji tretie miesto a gratulujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa turnaja zúčastnili a bojovali ako o dušu: Maťko Grúň aj Jurko Lakatoš! Lepší svet, chránená dielňa je jednoznačným víťazom v integrovanom turnaji Gerulata cup 2019!

Záverečná správa verejnej zbierky

AKTUALITA zo dňa 21. októbra 2019:

V chránenej dielni – Galérii Lepší svet, sa dňa 29. októbra 2019 uskutoční unikátna vernisáž, na ktorej budú vystavené diela Adolfa Bencu. Tohto talentovaného výtvarníka už v jeho mladosti označovali za budúceho Picassa.

V neziskovej organizácii Lepší svet zabezpečujeme množstvo alternatívnych spôsobov pomoci a aktivít pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením formou sociálneho nájomného bývania, krúžkových činností, zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v chránených dielňach, realizácii množstva pobytových aktivít, kultúrno – spoločenských aktivít a vzdelávacích aktivít. V Lepšom svete realizujeme aj supervízie pre rôzne zariadenia sociálnych služieb, ako pomoci ich zamestnancom, taktiež zvyšovaniu kvality sociálnych služieb poskytovaných týmito subjektami, pri ktorej využívame naše dlhoročné skúsenosti z poskytovania sociálnych služieb.

Špeciálna vernisáž, ktorú Lepší svet pripravuje, bude koncom októbra a je venovaná Adolfovi Bencovi. V Galérii Lepší svet už v týchto dňoch zástupcovia Akadémie Adolfa Bencu za pomoci ľudí s mentálnym znevýhodnením inštalovali majstrove diela, ktorých bude na vernisáži až 50. Výťažok z predaja poputuje na podporu aktivít ľudí s mentálnym postihnutím a 50 percent na podporu Akadémie Adolfa Bencu.
Priestory chránenej dielne – Galérie v obchodnom dome Kotva na Jurigovom nám. č. 5 v Bratislave, sú miestom, kde ľudia s mentálnym znevýhodnením nachádzajú svoj priestor pre sebarealizáciu a získavajú zároveň aj vzťah k umeniu. Sú členené na hlavný expozičný priestor, v ktorom sa konajú pravidelne obmieňané výstavy zamerané na jedného autora alebo tematiku. „Výťažok z týchto výstav je spravidla delený medzi autora, resp. poskytovateľa vystavovaných umeleckých predmetov a našu chránenú dielňu, ako realizátora výstavy. Všetky diela sú predajné a od úspešnosti predaja závisí naša existencia a schopnosť platiť náklady súvisiace s našou chránenou dielňou ako aj rozvojové projekty v prospech ľudí s mentálnym znevýhodnením v našich ďalších projektoch: Trenčianske Teplice, Motešice, Semerovo,“ hovorí zakladateľ neziskovky Lepší svet, PaedDr. Dušan Mikulec, MPH.


V bočných chodbách a miestnostiach je inštalovaná stála predajná expozícia rôznych autorov zo slovenskej i svetovej výtvarnej scény a 100% z výťažku z predaja týchto predmetov putuje na projekty Lepšieho sveta. „Sú to diela, ktoré sme pozískavali rôznym spôsobom, buď darom alebo veľmi výhodnou kúpou s cieľom zabezpečovať nepretržitú výstavno-predajnú činnosť chránenej dielne Galéria Lepší svet,“ vysvetľuje ďalej Dušan Mikulec.
Nachádzajú sa tu diela od autorov: Alfonz Mucha, Pablo Picasso, Adolf Benca, Salvator Dallí, Rita Boehm, Toyen, Ján Hála, Jaroslav Votruba, Ladislav Mednyánszky, Milan Laluha, Rudolf Fila, Rudolf Sikora, Karol Ondreička, Albín Brunovský, Peter Kľúčik, Milan Bočkay, Miroslav Cipár, Koloman Sokol, František Guldan, Július Jakoby, Anton Jasusch, Dušan Kállay, Ernest Zmeták, Andrej Barčík, Ondrej Rudavský, Kocka, Halász, Piatrik, Zlievsky, Čerťanský, Gašpar, Ladislav Ćemický, Schikor, Vincent Hložník a mnohých ďalších umelcov.
„V depozite Galérie Lepší svet sa nachádzajú stovky diel, ktoré slúžia na prezentáciu, predaj v pravidelne obmieňanej stálej expozícii výstavných priestorov našej galérie. Keďže sa jedná zároveň o chránenú dielňu, zákazkami pre nás si môžu podnikateľské subjekty plniť aj zákonné náhradné plnenie v prípade ak nezamestnávajú stanovený počet osôb so zdravotným znevýhodnením v zmysle zákona č. 5/2004,“ dopĺňa Mikulec z neziskovej organizácie Lepší svet.


Vernisáž v súčasnosti pripravujú v priestoroch Galérie Lepší svet: „Naši klienti s mentálnym znevýhodnením majú radosť, že môžu prispieť k takejto veľkej akcii. Nájdu tak určitý spôsob sebarealizácie a veríme, že vernisáž bude mať úspech, pretože tým podporíme nielen ľudí s mentálnym znevýhodnením, ale aj Akadémiu tohto výnimočného umelca,“ uzatvára Dušan Mikulec.

Pripomeňme si, kto je Adolf Benca. Majstrova umelecká dráha sa začala veľmi skoro. Bencovci s desaťročným Adolfom a mladšou dcérou Ľubicou emigrovali z Československa do USA v roku 1969. Mladý Adolf od začiatkov v Amerike vzbudzoval pozornosť svojich učiteľov a okolia mimoriadnym talentom. Už ako sedemnásťročného ho smelo označovali za budúceho Picassa. Chlapcovi, ktorý svoje prvé diela tvoril so štetcami za necelé tri doláre, stačilo iba desať rokov na to, aby sa etabloval medzi svetovú maliarsku špičku.

Po skončení strednej školy sa o Adolfa Bencu vďaka jeho umeleckej výnimočnosti usilovali prestížne školy a ponúkli mu štipendiá. Najskôr ukončil Cooper Union School of Art v New Yorku s titulom Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) a o štyri roky neskôr pridal titul Master of Fine Arts (M.F.A.) z prestížnej Columbia University v New Yorku.

Pri tvorbe ho najviac fascinovalo a inšpirovalo ľudské telo a jeho umelecké spracovanie. Aby mu čo najviac porozumel, na Columbia University School af Art, ale aj na Bolonskej univerzite v talianskej Bologni študoval anatómiu ľudského tela. V Taliansku, v archívoch Lorenza de Medici preskúmal vyše 900 kópií Aristotelovho diela. Vďaka poznatkom zo štúdia sa Adolf Benca domnieva, že paradoxne práve západná civilizácia vychádza z Aristotelovho filozofického odkazu.

Na Bolonskej univerzite, jednej z troch najstarších v Európe, získal Adolf Benca titul Doctor honoris causa (Dr. H. c.) v oblasti anatómie a súčasne aj titul Doctor honoris causa filozofie na Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

Vášeň k ľudskému telu, poznatky z prírodných a spoločenských vied, mytológia, zmyselnosť a život, ktorý víťazí nad smrťou sú hlavnými prvkami osobitého, nenapodobiteľného diela Adolfa Bencu. Neustále uplatňuje hĺbku bytostného i duchovného, čím sa stáva majstrom a rozprávačom veľkých i malých príbehov v dejinách ľudstva. Adolf Benca nezachytáva svet fotograficky, plošne, pre túto chvíľu a pre tento okamih. Jeho maľby majú pozadie, hĺbku, lebo všetko sa odohráva na základe skutočnosti, na základe prežitého. V jeho tvorbe sa stretáva minulosť s prítomnosťou, aby bola výzvou pre budúcnosť.
Diela Adolfa Bencu sú vďaka sile a výnimočnosti vyhľadávanými medzi poprednými svetovými zberateľmi a znalcami umenia. Hodnota jednotlivých obrazov Adolfa Bencu je veľmi vysoká. Doteraz namaľoval vyše štyritisíc olejomalieb veľkých rozmerov, ktoré sú väčšinou majetkom súkromných zberateľov. Neusilujúc sa oň, dosiahol ďalší paradox: jeho obrazy, ktoré odhaľujú veľkosť i biedu človeka, spoločnosti, dejín, provokujú mocných tohto sveta, aby ich vlastnili.

Adolf Benca sa ako 26-ročný stal doživotným členom Švajčiarskej akadémie v Ríme. Ako 28- ročný sa stal doživotným členom Francúzskej akadémie v Ríme. Ako 29-ročný sa stal členom Americkej akadémie v Ríme. Ako 35-ročný sa stal doživotným členom Švédskej akadémie v Ríme a ako 41-ročný sa stal doživotným členom Nemeckej akadémie v Berlíne.

Medzi svetové umelecké inštitúcie, ktoré vlastnia diela Adolfa Bencu patria:
Museum of Modern Art, New York, NY –MoMA
Metropolitan museum of Art, New York, NY
National Art Gallery, Washington, D.C.
Fred Jones Jr. Museum of Art, The University of Oklahoma
High Museum of Art Atlanta
Musei Vatikani, Vatikán, Rím
Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachussets
Arkansas Arts Center Foundation Collection, Little Rock, Arkansas – zbierky nadácie
Múzeum moderného umenia, Tel Aviv
Múzeum umenia, Hongkong

Adolf Benca posledných desať rokov pôsobí aj v Európe. Od roku 2003 tvorí v partnerstve s Bratislavskou lodnou spoločnosťou, a.s.. Ucelenú kolekciu svojej umeleckej tvorby od roku 2003 po súčasnosť prezentuje umelec na lodiach. Plávajúcich galériách, ktoré sú po ňom pomenované a medzinárodne akceptované.

 

AKTUALITA zo dňa 2. apríla 2019:

Jarné dni sme oslávili výletom do Trenčianskych Teplíc!

 

Dňa 2. apríla 2019 boli predpovede počasia priaznivé, preto netrvalo dlho a rozhodli sme sa, že zorganizujeme s našimi skvelými klientmi Lepšieho sveta, n. o. nezabudnuteľný výlet do Trenčianskych Teplíc.

 

Vyrazili sme už skoro ráno, aby sme stihli kúpanie, obed a samozrejme, prechádzku mestom. Sprevádzali nás pán Dušan Mikulec a pani Michaela Kopúnová a tiež asistenti, takže o nás bolo, ako vždy, vzorne postarané.

Trenčianske Teplice už poznajú dôverne všetci klienti Lepšieho sveta, ktorí sem chodievajú radi

Trenčianske Teplice sú povestné kúpeľné mesto a už niekoľkokrát tam boli klienti Lepšieho sveta na výlete. Keďže vždy sa im tam páči čoraz viac, nemohli sme privítať jarné slnečné lúče krajšie ako práve celodenným výletom, ku ktorému, samozrejme, patrí aj kúpanie. Takýto parádny bazén na nás už čakal!

Takéto parádne bazény majú v Trenčianskych Tepliciach. Kúpanie a plávanie sme si dnes užili dosýta!

Ako inak, okolo obeda sme už všetci pocítili škvŕkanie v žalúdkoch, aj keď desiata a sladkosti
od pána riaditeľa boli fajn. Ako to už býva, človek po kúpaní vyhladne a preto sme si sadli
v neďalekej reštaurácii na parádny obed. A verte tomu, že chutil fantasticky!

Obed v Trenčianskych Tepliciach chutil všetkým!

Lenže kalórie treba spáliť a pohyb je tá najlepšia cesta. To sme sa už všetci v Lepšom svete
naučili. Okrem toho, toto kúpeľné mesto je nádherné, preto prechádzku nikto neodmietol!

Po dobrom obede sme sa vybrali na prechádzku krásnym mestom

Počas prechádzky sme objavovali rôzne čarovné miesta. Našu najväčšiu pozornosť vzbudil
rodný dom Andreja Bagara. Ten sa nachádza v trenčianskych Tepliciach na Bagarovej
ulici. Tešíme sa, že sme ho videli!

Naša výletnícka posádka pred rodným domom Andreja Bagara

 

AKTUALITA zo dňa 26.2.2019:

Podporte aj Vy ľudí s mentálnym znevýhodnením!

Ako? Nová expozícia Galérie Lepší svet je tu pre všetkých od 1.3. 2019 do 30.9. 2019 s novou výstavou:
Guldan – Lojan – Piatrik – Halász. Kúpou obrazu pomôžete ľuďom s mentálnym znevýhodnením
z organizácie Lepší svet n.o. Otvorené denne od 9:00 do 17:00 hod.

Kde nás nájdete? V Karlovej Vsi na Jurigovom nám. č. 5. Tešíme sa na vás!

A ešte zopár ukážok, aké nádherné umelecké diela priaznivcom výtvarného umenia ponúkame:

 

Celkový pohľad na Galériu Lepší svet v Karlovej Vsi:

V Lepšom svete to žije dobrou náladou, športom, aktivitami a Sieňou slávy!

V zrekonštruovaných priestoroch sídla Lepšieho sveta na Osuského ulici 8 v Petržalke sa každodenne ozýva spokojný smiech klientov, ale treba povedať, že nikto z nich nezaháľa. Pod dohľadom asistentov sa venujú rozmanitým krúžkovým činnostiam. A ako to teraz na Osuského ulici vyzerá? Sem-tam sa síce ešte nejaká krabica zo sťahovania nájde, ale priestory vytvorené pre klientov sú skutočne malebné. Veď posúďte sami:

Dňa 20.2.2019 všetci priložili ruku k dielu a spoločne maľovali obraz, ktorý poputuje do rôznych súťaží. Držme im všetci palce, aj keď nepochybujeme o tom, že sa im podarí namaľovať očarujúci unikát. Veď pozrite, s akým zanietením všetci klienti Lepšieho sveta maľujú.

Samozrejme, po namáhavej práci sa treba občerstviť, preto nasledovala prestávka a s ňou spojený olovrant 🙂

A pozrite sa, aká nádherná je Sieň slávy. História neziskovej organizácie Lepší svet má už svoje roky a za toto obdobie priniesla mnoho úspechov v rôznych disciplínach – najmä športových. Ľudia s mentálnym postihnutím majú v sebe množstvo entuziazmu, energie a snahy, preto v miestnosti sa nachádza množstvo diplomov, sošiek a rôznych ďalších ocenení. Viac o Sieni slávy si môžete prečítať TU.

Aký by to bol deň bez relaxu? Vďaka Petržalskej plavárni si naši klienti môžu dosýta užiť teplej vody v relaxačnom bazéne a zdatní plavci poriadne zašportovať v plaveckom bazéne. Viac o aktivitách v Petržalskej plavárni sa dočítate TU.

A po výdatnom obede sa opäť pustíme do práce, veď blížia sa Veľkonočné sviatky, preto klienti vyrábajú rôzne ozdoby. Pozrite sa, aké kreatívne nápady vychádzajú z ich dielne:

Všetci sa tešia z novej Siene slávy, sú príjemne unavení z plavárne, zasýtení chutným obedom, ale spokojní a šťastní, pretože Lepší svet je ich druhým domovom, kde cítia lásku, porozumenie, úctu a empatiu. Takéto úsmevy, aké rozdávajú klienti Lepšieho sveta, nevyrobíte žiadnou fotomontážou. Sú totiž ozajstné a priamo zo srdca:

Aj klientom Lepšieho sveta záleží, aby svoje krúžkové činnosti vykonávali v peknom a čistom prostredí. A samozrejme, radi sa zapájajú do aktivít, aby si zveľadili svoje prostredie. Dňa 21.2.2019 bolo vonku prekrásne počasie, slniečko vykuklo, preto sa klienti pod dohľadom osobného asistenta, rozhodli vytrhať burinu z vonkajšieho priestoru areálu. A práca im veru išla od ruky!

 

HISTÓRIA

Nezisková organizácia Lepší svet vznikla 7. 5. 2003 zápisom do registra neziskových organizácii vedeného krajským úradom v Bratislave. K založeniu neziskovej organizácie nás donútila vtedajšia požiadavka Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) na novoregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá pri zápise do registra týchto poskytovateľov podľa vtedajších pokynov uprednostňovala neziskové organizácie. Bolo to najmä z dôvodu ich oklieštenej „krajskej“ pôsobnosti.

Poskytovanie sociálnych služieb sa stalo veľkým krokom v rámci pomoci rodinám prvých piatich absolventov praktickej školy na Švabinského ul. 7, Bratislava. Nastal totiž veľký problém s umiestnením týchto mladých dospelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, pretože zariadenia, ktoré existovali negarantovali rodinám klientov to, čo si oni pre svoje deti do budúceho života priali. Išlo tu najmä o potrebu tvorby nového, moderného komplexu sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, ktoré by týchto mladých ľudí niekam posúvali.

Pri zaradení do existujúcich zariadení sociálnych služieb by sa totižto úplne vytratil zmysel vyše 20 ročného pôsobenia špeciálnych pedagógov na túto skupinu populácie. Do bežných zariadení domovov sociálnych služieb boli totiž zaradení klienti, ktorí neboli schopní absolvovať vzdelávanie v existujúcej sieti špeciálnych škôl. Okrem toho ďalšie malé novovzniknuté zariadenia neboli schopné dostatočne odborne garantovať posun v rámci danej problematiky. Preto sme sa podujali na základe rokovania s rodičmi (na rodičovskom združení) k tomu, že založíme pre týchto prvých, ale aj ďalších absolventov praktickej školy nové zariadenie, ktorého cieľom bude nasmerovať problematiku starostlivosti o týchto klientov k ich čo najväčšiemu zaradeniu sa do bežného života.

Bližšie k väčšinovej spoločnosti prostredníctvom moderného komplexu sociálnych služieb a neskôr i služieb zamestnanosti. Dôveru od rodičov klientov získal tento projekt najmä z dôvodu, že dlhodobo poznali prácu a prosociálne aktivity mladého navrhovaného riaditeľa, ktorý aj keď bol v tom období ešte len študentom špeciálnej pedagogiky, mal podľa väčšiny týchto rodičov potenciál byť úspešným v ozajstnej progresívnej podpore pre ich dospelé deti s ŤZP. Samozrejme, že hneď od začiatku bolo množstvo problémov, ktoré sa týkali už len registrácie tohto neziskového subjektu.

Vzhľadom na to, že pán Mikulec bol ešte len študentom VŠ, nespĺňal odbornú spôsobilosť nevyhnutnú na vedenie tejto organizácie. Preto riaditeľka tejto školy, ktorá mala taktiež veľký záujem o vytvorenie podobného centra, poverila Mgr. Teréziu Rückschlossovú (ktorá v tom období pôsobila ako špeciálny pedagóg v rámci výchovy v ranných a poobedných hodinách), aby Dušanovi Mikulcovi pomohla pri prekonaní ťažkostí so založením tejto neziskovej organizácie. Dušan Mikulec následne administratívne pripravil všetky nevyhnutné dokumenty a spolu s pani Rückschlossovou zaregistroval spomínaný právny subjekt.

Bolo veľkým problémom bez finančných prostriedkov zabezpečiť realizáciu celého projektuposkytovaných sociálnych služieb. V zmysle platnej legislatívy totiž BSK neposkytoval žiaden príspevok na rozbehnutie týchto sociálnych služieb. Svoj prvý príspevok obdržala nezisková organizácia až v ďalšom kalendárnom roku. Našťastie sa v tomto období zmobilizovali rodičia klientov zariadenia a prostredníctvom projektov pána Mikulca začali lobovať u svojich zamestnávateľov alebo priateľov. Tí podnikali a zabezpečovali rôzne predajné a prezentačné aktivity, na ktorých sa Lepší svet začal hneď po spustení svojej prevádzkyaktívne zúčastňovať. Prostredníctvom týchto aktivít sme spoločne zabezpečili prežitie zariadenia do konca kalendárneho roka. Istotne nám dáte za pravdu, že byť študentom denného štúdia a zároveň riaditeľom zariadenia, ktoré každodenne zabezpečuje chod služieb, nie je vôbec jednoduché.

Bez pomoci a podpory pedagogického zboru OUaPRŠ na Švabinského 7 v Bratislave pod vedením PhDr. Ľudmily Lukačkovej, by nebolo udržanie tohto projektu možné. V rámci zariadenia sa nám podarilo zamestnať na doobedné činnosti čerstvé vitálne dôchodkyne, ktoré v predchádzajúcom období túto mládež učili a mali príslušnú kvalifikačnú úroveň potrebnú na úspešné zvládnutie tejto problematiky špecifickej starostlivosti. Samozrejme to boli aj rodičia prvých našich klientov, ktorí tiež išli „s kožou na trh“, pretože existencia vytúženého zariadenia nebola samozrejmá a istá. Jednalo sa o rodiny Havranovcov, Karovičovcov, Koláčnych, Petríkovcov a Ševečkovcov. Keby títo prví rodičia otáľali tak ako väčšina, ktorá nechala pohodlne svoje deti opakovať posledný ročník na praktickej škole s tým, že ďalej sa uvidí ako sa to vyvŕbi, nikdy by sme Lepší svet nevedeli a nemohli zrealizovať.

V tom období sme boli plní entuziazmu a nadšenia. Pritom sme netušili, aké náročné bude v budúcnosti toto priekopnícke zariadenie zveľaďovať a udržiavať. Na tom, že sme na zelenej lúke vystavali jedno z najmodernejších zariadení sociálnych služieb v strednej Európe má okrem Dušana Mikulca zásluhu aj jeho spolužiak a kamarát Michal Novák, ktorý v začiatkoch organizácie pôsobil naozaj prospešne a stabilizačne. Z roka na rok sa Lepší svet zväčšoval vždy o jednu skupinu nových klientov. Postupne začal poskytovať aj mnohé doplnkové a nedostatkové služby.

Na konci roku 2005 Lepší svet požiadal z dôvodu veľkého napredovania a úspechov vo svojej činnosti mestskú časť Bratislava – Petržalka o poskytnutie väčších priestorov. Pre veľmi dobrú spoluprácu so starostom Petržalky Ing. Vladimírom Bajanom a na základe kvalitne vypracovaného projektu neziskovou organizáciu Lepší svet sme sa dostali k zdevastovanej budove bývalého očného sanatória na Osuského ulici č. 8. Nezisková organizácia a celé zainteresované okolie začalo vykonávať mnohé aktivity s vypätím všetkých síl, ktorými sa snažili získať dostatok finančných prostriedkov pre možnosť realizácie tohto veľkého projektu. Išlo o projekt prebudovania vyše 800m² z dôvodu potreby moderných soc. služieb a služieb zamestnanosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím – s mentálnym postihnutím. Na realizáciu tohto veľkolepého projektu sa nám podarilo získať z finančných a materiálnych darov okolo 9 miliónov Sk. Bol to pre nás dovtedy najväčší realizovaný projekt. V rámci neho sme prekonali množstvo prekážok, či už byrokratických, finančných alebo sociálnych, až kým sme sa dostali k vytúženému cieľu.

V júni 2006 sme sa presťahovali do novozrekonštruovaných priestorov nášho nového sídla na Osuského ul. č. 8. Na zrealizovanie tohto zámeru bolo treba mnoho úsilia a iniciatívy nielen zo strany zamestnancov, dobrovoľníkov a sponzorov, ale aj rodičov klientov, ktorí statočne strávili aj niekoľko desiatok dní na brigádach potrebných k zobytneniu a spusteniu zariadenia. V súčasnosti má Lepší svet kapacitu 34 klientov a okrem sociálnych služieb v rámci DSS a rehabilitačného strediska poskytuje aj množstvo legislatívou nepodchytených, ale potrebných doplnkových služieb. Rozbehli sme pilotný projekt starostlivosti o dospelých klientov s autizmom, ktorí majú ako sprievodný prejav svojho stavu aj tzv. agresívne splanutia. Je pre nich nevyhnutné absolútne individualizovanie všetkých aktivít. V rámci týždennej prevádzky na týchto klientov musí pôsobiť a zároveň je za nich zodpovedný vždy jeden zamestnanec na jedného klienta. Preto v súčasnosti pri dvoch klientoch je zabezpečený odborný dohľad a dopomoc siedmimi zamestnancami. Ide o finančne najnáročnejšiu soc. službu, ktorá žiaľ nie je legislatívou podchytená. Je však veľmi potrebná, pretože títo klienti sú v iných podmienkach len veľmi ťažko zvládnuteľní. Prostredníctvom našich aktivít poskytujeme pre klientov napríklad aj široký komplex psychoterapie a podporných zdravotných výkonov, ako sú masáže. rehabilitačné cvičenia… Prostredníctvom činnosti nášho zariadenia zabezpečujeme komplexnú rehabilitáciu všetkých zložiek osobnosti našich mladých klientov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

V septembri 2006 nám Magistrát hlavného mesta na poskytovanie moderných sociálnych služieb chráneného bývania poskytol 4 byty v dome pre bežnú populáciu. V súčasnosti poskytujeme prostredníctvom zariadenia chráneného bývania túto dôležitú sociálnu službu 14 klientom so stredným stupňom mentálneho postihnutia. V rámci činnosti zariadenia ďalej navštevujeme s našim programom divadelného, literárneho, a dramatického krúžku mnohé kultúrne festivaly a podujatia. Taktiež realizujeme viaceré integračné aktivity v úzkej spolupráci s chránenou dielňou ZLSZ.

V roku 2003 sme postavili na zelenej lúke pokusné zariadenie, ktorého cieľom bola skutočná ľudská pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.Táto snaha po pár rokoch nakoniec vyústila do realizácie naozaj kvalitného projektu komplexného zariadenia, ktoré svojimi aktivitami posunulo celú problematiku starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím míľovými krokmi dopredu.

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Vplyvom dlhodobého podfinancovávania až nefinancovávania sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom sa Lepší svet n.o. dostal do nepriaznivej finančnej situácie vyvrcholenej až nutnosťou obrovského finančného zadĺženia jeho predstaviteľov, ktorí pre udržanie organizácie ohrozili svoju osobnú existenciu, na základe čoho sme sa k 31.12.2017 rozhodli ukončiť poskytovanie sociálnych služieb a prehodnotiť zameranie organizácie na iné ekonomicky udržateľné aktivity v prospech svojej klientely. Preto sme vypracovali novú koncepciu aktivít organizácie a požiadali registračný úrad o zmenu druhu všeobecne prospešných služieb zo sociálnych služieb na všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia zručnosti a návykov a zameraním aj na ochranu ľudských práv a základných slobôd:

– služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí,
– organizovanie seminárov, školení, kurzov,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
– analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
– poskytovanie informácií,
– informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Všeobecné prospešné služby poskytujeme aj formou zriadených chránených dielní.