Dobrovoľníctvo

Chcete efektívne využívať svoj voľný čas?

Staňte sa jedným z našich dobrovoľníkov. Pomáhať môžete hneď vo viacerých formách.

Lepší svet, n.o. sa primárne stará o dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sú odkázaní na celodennú pomoc a podporu tímu ľudí, ktorý im zabezpečujú všetko, čo potrebujú k životu a hlavne k zvyšovaniu jeho kvality, znižovaniu odkázanosti na pomoc iných a k inklúzii do života väčšinovej populácie.

Sme nezisková organizácia a preto máme len obmedzené zdroje na svoju činnosť a preto každá forma pomoci je u nás vítaná.

Dobrovoľníctvo vítame najmä:

Pri priamej činnosti s klientmi: voľnočasové aktivity, krúžková činnosť, návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí, pomoc pri pobytových aktivitách mimo zariadenia, účasť a podpora pri aktivitách komplexnej (re)habilitácie počas bežnej prevádzky zariadenia.

Administratívnej činnosti: písanie a rozposielanie prosebných, propagačných, informačných a ďalších listov, zámerov a projektov. Pomoc pri archivácii a registratúre dokumentov, korekcia písaných textov pred odoslaním, príprava materiálov pred expedíciou…

Propagačnej, reklamnej a zbierkovej činnosti: roznášanie letákov, časopisov, informačných brožúr, darčekových predmetov, pozvánok, zbieranie finančných a materiálnych zdrojov počas oficiálnych verejných zbierok a kampaní organizácie mimo priestorov budovy zariadenia.

Podpornej činnosti: kosenie trávy, odhadzovanie snehu, čistenia areálov zariadení, údržby budovy, strojov a zariadení, maliarskych a natieračských prác, stavebných prác, pomoc na recepcii budovy, pomoc pri organizovaní širokej akcií zariadenia – umelci, zdravotníci, hasiči, čašníci, šatniari, sťahovači, grafici, itečkári…

dobro hľadame