História

Nezisková organizácia Lepší svet vznikla 7. 5. 2003 zápisom do registra neziskových organizácii vedeného krajským úradom v Bratislave. K založeniu neziskovej organizácie nás donútila vtedajšia požiadavka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na novoregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá pri zápise do registra týchto poskytovateľov podľa vtedajších pokynov uprednostňovala neziskové organizácie. Bolo to najmä z dôvodu ich oklieštenej „krajskej“ pôsobnosti.

Poskytovanie sociálnych služieb sa stalo veľkým krokom v rámci pomoci rodinám prvých piatich absolventov praktickej školy na Švabinského ul. 7, Bratislava. Nastal totiž veľký problém s umiestnením týchto mladých dospelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, pretože zariadenia, ktoré existovali negarantovali rodinám klientov to, čo si oni pre svoje deti do budúceho života priali. Išlo tu najmä o potrebu tvorby novéhomoderného komplexu sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, ktoré by týchto mladých ľudí niekam posúvali.

Pri zaradení do existujúcich zariadení sociálnych služieb by sa totižto úplne vytratil zmysel vyše 20 ročného pôsobenia špeciálnych pedagógov na túto skupinu populácie. Do bežných zariadení domovov sociálnych služieb boli totiž zaradení klienti, ktorí neboli schopní absolvovať vzdelávanie v existujúcej sieti špeciálnych škôl. Okrem toho ďalšie malé novovzniknuté zariadenia neboli schopné dostatočne odborne garantovať posun v rámci danej problematiky. Preto sme sa podujali na základe rokovania s rodičmi (na rodičovskom združení) k tomu, že založíme pre týchto prvých, ale aj ďalších absolventov praktickej školy nové zariadenie, ktorého cieľom bude nasmerovať problematiku starostlivosti o týchto klientov k ich čo najväčšiemu zaradeniu sa do bežného života.

Bližšie k väčšinovej spoločnosti prostredníctvom moderného komplexu sociálnych služieb a neskôr i služieb zamestnanosti. Dôveru od rodičov klientov získal tento projekt najmä z dôvodu, že dlhodobo poznali prácu a prosociálne aktivity mladého navrhovaného riaditeľa, ktorý aj keď bol v tom období ešte len študentom špeciálnej pedagogiky, mal podľa väčšiny týchto rodičov potenciál byť úspešným v ozajstnej progresívnej podpore pre ich dospelé deti s ŤZP. Samozrejme, že hneď od začiatku bolo množstvo problémov, ktoré sa týkali už len registrácie tohto neziskového subjektu.

Vzhľadom na to, že pán Mikulec bol ešte len študentom VŠ, nespĺňal odbornú spôsobilosť nevyhnutnú na vedenie tejto organizácie. Preto riaditeľka tejto školy, ktorá mala taktiež veľký záujem o vytvorenie podobného centra, poverila Mgr. Teréziu Rückschlossovú (ktorá v tom období pôsobila ako špeciálny pedagóg v rámci výchovy v ranných a poobedných hodinách), aby Dušanovi Mikulcovi pomohla pri prekonaní ťažkostí so založením tejto neziskovej organizácie. Dušan Mikulec následne administratívne pripravil všetky nevyhnutné dokumenty a spolu s pani Rückschlossovou zaregistroval spomínaný právny subjekt.

Bolo veľkým problémom bez finančných prostriedkov zabezpečiť realizáciu celého projektuposkytovaných sociálnych služieb. V zmysle platnej legislatívy totiž BSK neposkytoval žiaden príspevok na rozbehnutie týchto sociálnych služieb. Svoj prvý príspevok obdržala nezisková organizácia až v ďalšom kalendárnom roku. Našťastie sa v tomto období zmobilizovali rodičia klientov zariadenia a prostredníctvom projektov pána Mikulca začali lobovať u svojich zamestnávateľov alebo priateľov. Tí podnikali a zabezpečovali rôzne predajné a prezentačné aktivity, na ktorých sa Lepší svet začal hneď po spustení svojej prevádzkyaktívne zúčastňovať. Prostredníctvom týchto aktivít sme spoločne zabezpečili prežitie zariadenia do konca kalendárneho roka. Istotne nám dáte za pravdu, že byť študentom denného štúdia a zároveň riaditeľom zariadenia, ktoré každodenne zabezpečuje chod služieb, nie je vôbec jednoduché.

Bez pomoci a podpory pedagogického zboru OUaPRŠ na Švabinského 7 v Bratislave pod vedením PhDr. Ľudmily Lukačkovej, by nebolo udržanie tohto projektu možné. V rámci zariadenia sa nám podarilo zamestnať na doobedné činnosti čerstvé vitálne dôchodkyne, ktoré v predchádzajúcom období túto mládež učili a mali príslušnú kvalifikačnú úroveň potrebnú na úspešné zvládnutie tejto problematiky špecifickej starostlivosti. Samozrejme to boli aj rodičia prvých našich klientov, ktorí tiež išli „s kožou na trh“, pretože existencia vytúženého zariadenia nebola samozrejmá a istá. Jednalo sa o rodiny Havranovcov, Karovičovcov, Koláčnych, Petríkovcov a Ševečkovcov. Keby títo prví rodičia otáľali tak ako väčšina, ktorá nechala pohodlne svoje deti opakovať posledný ročník na praktickej škole s tým, že ďalej sa uvidí ako sa to vyvŕbi, nikdy by sme Lepší svet nevedeli a nemohli zrealizovať.

V tom období sme boli plní entuziazmu a nadšenia. Pritom sme netušili, aké náročné bude v budúcnosti toto priekopnícke zariadenie zveľaďovať a udržiavať. Na tom, že sme na zelenej lúke vystavali jedno z najmodernejších zariadení sociálnych služieb v strednej Európe má okrem Dušana Mikulca zásluhu aj jeho spolužiak a kamarát Michal Novák, ktorý v začiatkoch organizácie pôsobil naozaj prospešne a stabilizačne. Z roka na rok sa Lepší svet zväčšoval vždy o jednu skupinu nových klientov. Postupne začal poskytovať aj mnohé doplnkové a nedostatkové služby.

Na konci roku 2005 Lepší svet požiadal z dôvodu veľkého napredovania a úspechov vo svojej činnosti mestskú časť Bratislava – Petržalka o poskytnutie väčších priestorov. Pre veľmi dobrú spoluprácu so starostom Petržalky Ing. Vladimírom Bajanom a na základe kvalitne vypracovaného projektu neziskovou organizáciu Lepší svet sme sa dostali k zdevastovanej budove bývalého očného sanatória na Osuského ulici č. 8. Nezisková organizácia a celé zainteresované okolie začalo vykonávať mnohé aktivity s vypätím všetkých síl, ktorými sa snažili získať dostatok finančných prostriedkov pre možnosť realizácie tohto veľkého projektu. Išlo o projekt prebudovania vyše 800m² z dôvodu potreby moderných soc. služieb a služieb zamestnanosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím – s mentálnym postihnutím. Na realizáciu tohto veľkolepého projektu sa nám podarilo získať z finančných a materiálnych darov okolo 9 miliónov Sk. Bol to pre nás dovtedy najväčší realizovaný projekt. V rámci neho sme prekonali množstvo prekážok, či už byrokratických, finančných alebo sociálnych, až kým sme sa dostali k vytúženému cieľu.

V júni 2006 sme sa presťahovali do novozrekonštruovaných priestorov nášho nového sídla na Osuského ul. č. 8. Na zrealizovanie tohto zámeru bolo treba mnoho úsilia a iniciatívy nielen zo strany zamestnancov, dobrovoľníkov a sponzorov, ale aj rodičov klientov, ktorí statočne strávili aj niekoľko desiatok dní na brigádach potrebných k zobytneniu a spusteniu zariadenia. V súčasnosti má Lepší svet kapacitu 34 klientov a okrem sociálnych služieb v rámci DSS a rehabilitačného strediska poskytuje aj množstvo legislatívou nepodchytených, ale potrebných doplnkových služieb. Rozbehli sme pilotný projekt starostlivosti o dospelých klientov s autizmom, ktorí majú ako sprievodný prejav svojho stavu aj tzv. agresívne splanutia. Je pre nich nevyhnutné absolútne individualizovanie všetkých aktivít. V rámci týždennej prevádzky na týchto klientov musí pôsobiť a zároveň je za nich zodpovedný vždy jeden zamestnanec na jedného klienta. Preto v súčasnosti pri dvoch klientoch je zabezpečený odborný dohľad a dopomoc siedmimi zamestnancami. Ide o finančne najnáročnejšiu soc. službu, ktorá žiaľ nie je legislatívou podchytená. Je však veľmi potrebná, pretože títo klienti sú v iných podmienkach len veľmi ťažko zvládnuteľní. Prostredníctvom našich aktivít poskytujeme pre klientov napríklad aj široký komplex psychoterapie a podporných zdravotných výkonov, ako sú masáže. rehabilitačné cvičenia… Prostredníctvom činnosti nášho zariadenia zabezpečujeme komplexnú rehabilitáciu všetkých zložiek osobnosti našich mladých klientov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

V septembri 2006 nám Magistrát hlavného mesta na poskytovanie moderných sociálnych služieb chráneného bývania poskytol 4 byty v dome pre bežnú populáciu. V súčasnosti poskytujeme prostredníctvom zariadenia chráneného bývania túto dôležitú sociálnu službu 14 klientom so stredným stupňom mentálneho postihnutia. V rámci činnosti zariadenia ďalej navštevujeme s našim programom divadelného, literárneho, a dramatického krúžku mnohé kultúrne festivaly a podujatia. Taktiež realizujeme viaceré integračné aktivity v úzkej spolupráci s chránenou dielňou ZLSZ.

V roku 2003 sme postavili na zelenej lúke pokusné zariadenie, ktorého cieľom bola skutočná ľudská pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.Táto snaha po pár rokoch nakoniec vyústila do realizácie naozaj kvalitného projektu komplexného zariadenia, ktoré svojimi aktivitami posunulo celú problematiku starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím míľovými krokmi dopredu.

AKTUÁLNA SITUÁCIA OD ROKU 2018

Vplyvom dlhodobého podfinancovávania až nefinancovávania sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom sa Lepší svet n.o. dostal do nepriaznivej finančnej situácie vyvrcholenej až nutnosťou obrovského finančného zadĺženia jeho predstaviteľov, ktorí pre udržanie organizácie ohrozili svoju osobnú existenciu, na základe čoho sme sa k 31.12.2017 rozhodli ukončiť poskytovanie sociálnych služieb a prehodnotiť zameranie organizácie na iné ekonomicky udržateľné aktivity v prospech svojej klientely.

Preto sme vypracovali novú koncepciu aktivít organizácie a požiadali registračný úrad o zmenu druhu všeobecne prospešných služieb zo sociálnych služieb na všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia zručnosti a návykov a zameraním aj na ochranu ľudských práv a základných slobôd:
– služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí,
– organizovanie seminárov, školení, kurzov,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
– analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
– poskytovanie informácií,
– informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Všeobecné prospešné služby poskytujeme aj formou zriadených chránených dielní.