Organizačná štruktúra

Vplyvom zmien, ktorými prešla organizácia po ukončení poskytovania sociálnych služieb k 31.12.2017 nastali aj zmeny v organizačnej štruktúre a celkovom fungovaní organizácie, ktorá od 01.01.2018 realizuje svoju činnosť prevažne na dobrovoľníckej báze. Od 16.07.2018 sa ujala svojich funkcií nová správna a dozorná rada. V prospech správnej rady sa svojej funkcie vzdala druhá zakladateľka organizácie a zároveň bol schválený aj nový štatút neziskovej organizácie.

Zakladateľ organizácie: PaedDr. Dušan Mikulec, MPH

Správna rada:
Predseda: Ing. Marta Petríková
Člen: Miroslava Petríková
Člen: Matej Pavko

Dozorná rada:
Predseda: Michal Kopún
Člen: Ing. Michaela Kopúnová
Člen: Katarína Kopúnová

Riaditeľ: Viera Mikulecová – štatutár

Prevádzkový riaditeľ: PaedDr. Dušan Mikulec, MPH – zastupuje štatutárne organizáciu na základe generálnej plnej moci

Zástupca riaditeľa: Ing. Michaela Kopúnová – zastupuje štatutárne organizáciu na základe generálnej plnej moci

Všetci členovia orgánov a manažmentu organizácie v nej pôsobia na čisto dobrovoľníckej báze bez nároku na honorár.

Lepší svet n.o. má zriadené chránené dielne sociálnu ubytovňu a galériu, v ktorých zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím a ich pracovných asistentov. Zároveň realizuje krúžkovú činnosť pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na výtvarné aktivity, kuchársky krúžok, tanečný krúžok, dramatický krúžok, turistický krúžok, prostredníctvom ktorého realizuje aj množstvo tuzemských ale aj zahraničných pobytov, návštevy múzeí, galérií, kultúrnych a spoločenských podujatí.

Pre záujemcov organizujeme školenia Predlekárskej prvej pomoci v spolupráci s Lepšosvetko o.z., ktoré má na túto činnosť akreditáciu z Ministerstva zdravotníctva SR a realizujeme supervízie pre zariadenia sociálnych služieb na základe akreditácie PaedDr. Dušana Mikuleca, MPH na túto odbornú činnosť.