PODPORTE NÁS – 2% z daní

dane2017

Vážení priatelia,

Už viac ako 13 rokov pomáhame ľuďom s mentálnym znevýhodnením a duševným ochorením ku kvalitnejšiemu životu.  Lepší svet ako nezisková organizácia prevádzkuje niekoľko moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v bratislavskom a trenčianskom kraji, kde sa v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke staráme o takmer stovku klientov s mentálnym znevýhodnením. Na Slovensku sme v tomto smere jedineční, medzi neziskovými organizáciami najväčší. Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality života týchto ľudí v prostredí väčšinovej spoločnosti so zreteľom na ich individuálne potreby.

Väčšina našich klientov sú bez ďalšej primárnej rodiny, sú to siroty, ktoré nemajú nikoho, kto by sa o nich , okrem nás, postaral. Sú to dospelí ľudia, ale s detským intelektom. Jedná sa o dospelých ľudí v produktívnom veku, ktorí vplyvom svojho ochorenia potrebujú celodennú starostlivosť odborníkov tak, aby boli zabezpečené všetky ich potreby. Zostali odkázaní práve na pomoc nášho zariadenia, pretože rodiny sa o nich nevedeli už ďalej efektívne starať.

V našich zariadeniach kladieme veľký dôraz na sociálnu integráciu a inklúziu do väčšinovej spoločnosti . Chceme predchádzať ich vyčleňovaniu na jej okraj a zabezpečiť čo najviac možností pre ich osobnostný rozvoj. Naše priority sa snažíme napĺňať odborným, ľudským prístupom a vytváraním čo najkvalitnejších podmienok aj prostredníctvom nami realizovaných projektov. Počet klientov s mentálnym znevýhodnením, ktorí potrebujú špeciálny prístup a individuálne vedenie, sa však každým rokom zvyšuje.

Našej organizácií  Vyššie územné celky, v ktorých poskytujeme naše služby, prispievajú zhruba 50 % z nevyhnutných finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie chodu takého vysoko odborného zariadenia, akým Lepší Svet je. V praxi to znamená, že na 143 poskytovaných sociálnych služieb pri zamestnávaní  50 zamestnancov, ktorí majú podpriemerné mzdy za vysoké pracovné nasadenie a ich činnosť ,nemôže byť klasickým zamestnaním , ale musí byť povolaním. Z nevyhnutných 70 000 € / mesačne nám z verejných financií príde 38 000 € a naši nízko príjmoví klienti sa zložia na necelých 4 700 € a zvyšné finančné prostriedky musíme nejakým spôsobom vyzbierať, sociálne podnikať, alebo si na osobný úkor požičať. Asi nemusím písať, že ide o veľmi ťažkú existenciu. Aj v našom zariadení  máme neustále veľký počet žiadateľov, ale aj posúdených klientov, za ktorých nám VÚC neprispieva žiadne finančné prostriedky.

Veríme, že tento list ako aj zamyslenie nad skutočnosťou, v ktorej naša organizácia musí existovať . Preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie formou poukázania Vašich 2 % z dane, alebo jej časti. Práve vďaka Vašim dvom percentám môžeme budovať lepší svet pre ľudí, ktorí to potrebujú. Vaše dve percentá im zabezpečia ubytovanie, stravu, hygienické potreby, jednoducho plnohodnotný život, v ktorom nie sú tieto základne potreby nevyhnutnosťou. Záleží nám na tom, aby aj títo ľudia, cítili, že majú rodinu – niekoho, kto sa o nich postará.

Aj takýmto spôsobom nám pomôžete robiť svet lepším. Ďakujeme

 

V hlbokej úcte, úprimným pozdravom a prianím pekného dňa.

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH

Tlačivo 2% 2016-2017

S0104977
S0104977