PODPORTE NÁS – 2% z daní

Lepšosvetko o.z., Šrobárova 184/7, 914 51 Trenčianske Teplice
Žiadosť o poukázanie 2% z dane

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Občianske združenie Lepšosvetko sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, pre ktorých organizuje pobytové náučno-rekreačno-rehabilitačné aktivity na Slovensku i v zahraničí najmä v prímorských destináciách, ktoré sú pre týchto ľudí nevyhnuté hlavne zo zdravotného hľadiska, pretože svojím špeciálnym odborným programom napomáhajú k upevneniu zdravia a prevencii komplikácii priamo aj nepriamo vychádzajúcich z ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré naši kamaráti so stredným a ťažším stupňom mentálneho postihnutia zväčša majú kombinované s primárnou diagnózou. Na týchto aktivitách sa zúčastňuje multidisciplinárny odborný tím v zložení špeciálni pedagógovia, zdravotníci, sociálni pracovníci, psychoterapeuti, výtvarníci, odborníci na sociálnu legislatívu, ktorí špeciálne navolenými aktivitami pracujú s účastníkmi týchto pobytov, ktorými sú ľudia s mentálnym znevýhodnením a ich rodinní príslušníci, prípadne osobní asistenti alebo súvzťažné osoby. Cieľom týchto pobytových aktivít je aktivitami špeciálnym poradenstvom a intervenciami vykonávanými priamo týmito odborníkmi, zabezpečiť neustále skvalitňovanie života týchto odkázaných dospelých ľudí.

Občianske združenie Lepšosvetko je taktiež aj dobrovoľníckym a vzdelávacím centrom, ktoré ma akreditované kurzy ,,Predlekárskej prvej pomoci“ a realizuje odborné supervízie sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb a aj v iných pomáhajúcich občianskych združeniach či inštitúciách, ktoré o tieto služby majú záujem. Cieľom je zvyšovať odbornosť tímov, s čím súvisí aj kvalita poskytovania odborných aj ďalších činností v prospech odkázaných skupín, či jednotlivcov so znevýhodnením, ktorým sa tieto organizácie na rôznej báze venujú.

Lepšosvetko o.z. sa snaží o vybudovanie siete alternatívnych aktivít pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa integrácie dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením do bežného života väčšinovej spoločnosti. Jedná sa o poradenstvo pri vybudovaní neinštitucionalizovaného komunitného bývania, vytváranie pracovných príležitostí pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sú jednou z najobťažnejšie zamestnateľných skupín obyvateľstva v Slovenskej republike. Táto podpora je obzvlášť dôležitá z dôvodu reálnej neexistencie dostatočného počtu zariadení sociálnych služieb vo všeobecnosti, kde tisíce odkázaných spoluobčanov je ponechaných napospas životu bez pomoci štátu, ktorý sa nezaujíma o zabezpečenie týchto ľudí z dôvodu finančnej náročnosti a nerentability týchto aktivít, prečo sa zo systému sociálnych služieb snažia všemožnými opatreniami vytlačiť už aj existujúcich neverejných poskytovateľov týchto služieb, ktorých štátne ani verejné inštitúcie nechcú adekvátne financovať. Naše aktivity v tomto smere sú zamerané hlavne na dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sú sirotami a nemajú ďalších aktívnych príbuzných, ktorí by im v ich situácii a v obhajobe ich záujmov dokázali efektívne pomôcť, častokrát zvíťaziť aj nad existujúcou byrokraciou príslušnej štátnej a verejnej správy a zároveň bez odbornej pomoci a poradenstva nie sú schopní si samostatne zabezpečiť svoje každodenné prežitie.

Naše občianske združenie mimo týchto hlavných aktivít realizuje množstvo kultúrno-spoločenských aktivít pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a ich rodiny a naše aktivity sú postavené čisto na dobrovoľníckej báze a sponzorských daroch od jednotlivcov a organizácii.

Preto Vás žiadame o poskytnutie 2% z daní, ktoré sú pre nás dôležitou zložkou rozpočtu, vďaka ktorému dokážeme pomáhať tým, ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

S úprimnou vďakou za ochotu pomôcť

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH
predseda Lepšosvetko o.z.
Lepší svet n.o. v roku 2019 z vlastného rozhodnutia nie je prijímateľom 2% z dane. Boli by sme však radi, ak by ste podporili darovaním 2% z vašich daní Občianske združenie Pavúčik z Motešíc v Trenčianskom kraji, ktoré pomáha dospelým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím k čo najvyššiemu stupňu ich integrácie do života bežnej väčšinovej spoločnosti. Realizuje projekt nájomného bývania pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sa prostredníctvom neho stávajú úplne začlenenými členmi tamojšej komunity bez potreby špeciálnych barličiek v podobe sociálnych služieb, či chránených dielní, dokážu existovať ako bežní mladí ľudia, ktorí sa osamostatňujú od primárnych rodín v prenájmoch s kamarátmi, z ktorých sa osamostatňujú a čo najviac uschopňujú pre bežný samostatný život bez nutnosti jeho prežitia v umelo vytváraných podmienkach zariadení. Podľa nás ide o najvyšší možný stupeň inklúzie takto znevýhodnených dospelákov a preto aj my podporujeme tento projekt. Finančné prostriedky takto získané budú použité na podporu realizácie prímorského pobytu pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, na ktorom sa zúčastnia aj zamestnanci a krúžkari s mentálnym znevýhodnením z našej organizácie. Ľuďom s mentálnym znevýhodnením pomáhajú podobné aktivity k upevňovaniu zdravia ako aj k zlepšeniu sociálnej integrácie, čo je pre túto populáciu obzvlášť dôležité.

 

Tlačivo 2% 2018:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby